Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
KORT TENISOWY W KALETACH PRZY UL. ROGOWSKIEGO 43

 

1.   Regulamin określa zasady korzystania z obiektu sportowego.

 

2.   Administratorem obiektu sportowego jest Miasto Kalety oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kaletach.

 

3.   Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag pracownika opiekującego się obiektem.

 

4.   Korzystanie z kortu jest bezpłatne.

 

5.   Kort jest czynny codziennie w godz. 8.00-20.00 z wyłączeniem następujących godzin przeznaczonych na zajęcia szkolne:

 

- Poniedziałek     9.00 - 11.00

- Wtorek           13.00 - 19.00

- Środa               9.00 - 15.00

- Czwartek         14.00 - 19.00

- Sobota            14.00 - 19.00

- Niedziela         15.00 - 19.00

 

6.   Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

 

7.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z kortu zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a)  wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem kortu, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

b)  niszczenia urządzeń sportowych i płyty kortu,

c)  wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

d)  palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

e)   zaśmiecania,

f)  przeszkadzania w zajęciach lub grze,

g)  zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

h)    wprowadzania zwierząt,

i)    korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,

j)  przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

 

8. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z kortu odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

 

9. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

 

10. O korzystaniu z kortu decyduje administrator.

11. Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu korzystania z kortu należy zgłosić się do  administratora.

12. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu sportowego można zgłaszać do administratora.